สัญญาแฟรนไชส์และภาระภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้


ภาระภาษีของสัญญาแฟรนไชส์
แบ่งภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์เซอร์
แฟรนไชส์เซอร์
ต้องนำเงินได้หรือค่าตอบแทนที่ได้รับตามสัญญาแฟรนไชส์มารวม
คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20 % ของกำไรสุทธิ
สูตรคำนวณ
รายได้ทางภาษี – รายจ่ายทางภาษี = กำไรสุทธิ
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• กรณีจ่ายเงินได้ตามสัญญาแฟรนไชส์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
ผู้จ่ายเงินได้
มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของเงินที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ประมวลรัษฎากร)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• กรณีแฟรนไชส์เซอร์อยู่ในประเทศไทย
มีรายได้เกินกว่า1,800,000 / ปี
มีหน้าที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บในอัตรา 7% จาก “แฟรนไชส์ซี” (ผู้รับบริการ)
• กรณีแฟรนไชส์เซอร์อยู่ต่างประเทศ ให้แฟรนไชส์แก่แฟรนไชส์ซี(ผู้รับบริการ)
เพื่อประกอบกิจการแฟรนไชส์ในประเทศไทย
แฟรนไชส์ซี(ผู้รับบริการ) มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%ตามมาตรา 83/6 (ประมวลรัษฎากร)
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Inbox / comment สอบถามมาได้เลยค่ะ
โทรฝ่ายขาย 094-494-2696 / 094-552-2253
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
ID Line : franzbiz
Website: www.franzbiz.com

ภาระภาษีของสัญญาแฟรนไชส์
แบ่งภาระภาษีตามประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์เซอร์
แฟรนไชส์เซอร์
ต้องนำเงินได้หรือค่าตอบแทนที่ได้รับตามสัญญาแฟรนไชส์มารวม คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20 % ของกำไรสุทธิ
สูตรคำนวณ
รายได้ทางภาษี – รายจ่ายทางภาษี = กำไรสุทธิ
2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• กรณีจ่ายเงินได้ตามสัญญาแฟรนไชส์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
ผู้จ่ายเงินได้
มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% ของเงินที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ประมวลรัษฎากร)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• กรณีแฟรนไชส์เซอร์อยู่ในประเทศไทย
มีรายได้เกินกว่า1,800,000 / ปี
มีหน้าที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บในอัตรา 7% จาก “แฟรนไชส์ซี” (ผู้รับบริการ)
• กรณีแฟรนไชส์เซอร์อยู่ต่างประเทศ ให้แฟรนไชส์แก่แฟรนไชส์ซี (ผู้รับบริการ) เพื่อประกอบกิจการแฟรนไชส์ในประเทศไทย
แฟรนไชส์ซี(ผู้รับบริการ)
มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7%ตามมาตรา 83/6 (ประมวลรัษฎากร)
เตรียมตัวของคุณให้พร้อม แล้วมาลุยไปด้วยกัน!!
ปรึกษาแฟรนซ์บิซ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Inbox / comment สอบถามมาได้เลยค่ะ
โทรฝ่ายขาย 094-494-2696 / 094-552-2253
Line Official Account: @franzbiz (มีแอด)
ID Line : franzbiz
Website: www.franzbiz.com

ข่าวอื่นๆ

ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
Rental/ ค่าเช่า (THB)
Wage/ ค่าแรง (THB)
Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
Breakeven จุดคุ้มทุน:
ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

Line: @franzbiz
Call: 094-494-2696 / 094-552-2253