Business Consultant For Operation Setting

รับปรึกษาการจัดการปฏิบัติงานภายในร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์บริการ

Services Provided

วางแผนโครงสร้างทีมงานหลังร้าน

1.หัวหน้าเชฟ / รองหัวหน้าเชฟ / หัวหน้าส่วนครัว / พนักงานครัว

2.แผนกที่ที่ดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ การเงิน บัญชี การตลาด สวัสดิการพนักงาน

ฝึกอบรม และสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

1. จัดระบบการสอนงานที่มีประสิทธิภาพห

2. กำหนดจุดมุ่งหมาย วัฒนธรรมองค์กร และขั้นตอนในการทำงาน กับหน้างาน(ร้าน)

3. กำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้อง ประสานงานกับทีมงาน ส่วนงานอื่น ๆ ด้วย

ร่วมกันออกแบบขั้นตอนในการทำงาน

1. ทีมงานจะต้องรู้หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

2. ทีมงานจะต้องรู้ขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องตามโครงสร้างร้าน

3. ทีมงานจะต้องรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนด

4. จัดทำคู่มือที่จำเป็นต่อการทำงานทั้งหมด เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนงาน โดยเปิดให้ทีมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ แก้ไขในสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

สร้าง Mission ให้กับทีมอยู่เสมอ

เป้าหมายที่ชัดเจนของเจ้าของร้าน จะช่วยกำหนดทิศทางการทำงานให้แก่ทีมงานทุกคนรู้อย่างชัดเจน

ต้องเปิดโอกาสให้ทีมงานมีส่วนร่วมกับการทำงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางรายได้ กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้ค่าตอบแทน การพัฒนา และการเติบโตของหน้าที่การทำงานในอนาคตด้วย

คาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น

งานร้านอาหาร ทีมครัวจะหนัก เหนื่อย และกดดัน แข่งกับเวลา ต้องรับผิดชอบมาตรฐานอาหารทุกจาน ควรจัดการเวลา ค่าตอบแทน ตารางงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน และเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสม ไม่ให้เหนื่อยล้ามากเกินไป และยังต้องคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่น ด้านกำลังคน ด้านวัตถุดิบ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาว ลดปัญหาหน้างานให้ได้มากที่สุด

จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในร้านค้า

ผลงาน

ชาบูอู๊ดเป็นต่อ

หมูทอดติดฟัน

ไก่ทอดเดชา

กระเพราลุงหวังพ่นไฟ

สมัครขอคำปรึกษาเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253