ROSEWELL MUSIC

ROSEWELL MUSIC

สถาบนั ดนตรีโรสเวล มิวสิค ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2556 หลักสูตรของเรา ได้ออกแบบ และ คิดค้นโดยครูของ สถาบันดนตรีโรสเวล ซึ่งเป็นครูต่างชาติและครูไทยที่มีประสบการณ์สอนมา ยาวนานมากกว่า 10 ปี และ มีการอบรมให้มีจิตวิทยาในการสอนเด็กเล็ก เพื่อ ดาเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจเด็กแต่ละคนมากขึ้น ทาให้ทั้งวิชา เรียนและคุณครูของเรามีความหลากหลาย มากด้วยเทคนิคการสอนตามหลัก จิตวิทยาของเด็ก ด้านคุณครูทุกท่านจบเอกดนตรีจากมหาวิทยาลัย และผ่าน การประเมินวัดผลของ ABRSM LCM ทาให้เป็นสถาบันดนตรีที่ได้รับความ ไว้วางใจ รวมถึง สถาบันสอนดนตรีของเราจะมี 2 ภาษา ที่เน้นการสอน สื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษ ไว้สาหรับเป็นทางเลือกทางภาษาแก่ผู้ปกครอง

สถาบันดนตรีโรสเวลเปิดสอนหลากหลายวิชาได้แก่ เปียโนเด็ก เล็ก เปียโนสาหรับทุกวัย ขับร้อง กีต้าร์ อคูเลเล่ ฯลฯ โดยเฉพาะ “คอรส์ ดนตรี เด็กเลก็”(RMMหรือROSEWELLMUSIC&MOVEMENT)เปน็คอร์สที่ ได้รับความนิยมได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมาก โรสเวลให้ความสาคัญกับการ เรียนรู้โดยการหยิบจับของเด็กเพื่อกระตุ้นให้เรียนรู้ได้ไว เราจึงเตรียมเปียโน สาหรับเด็กเล็ก คุณภาพเสียงเท่าเปียโนตัวใหญ่ ที่นาเข้าจากต่างประเทศเหมาะ กับกล้ามเนื้อมือของเด็ก เพื่อใช้สอนในคอร์สนี้โดยตรง นอกเหนือจากนั้น เด็กยัง ได้สนุกกับ การเต้น การร้อง เพลงที่คุ้นหู้ และกิจกรรมศิลปะเบื้องต้น ดังนนั้ คอร์สนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมากสาหรับผู้ปกครองที่กาลังมีน้องระดับอายุตั้งแต่ 2-4 ขวบ เรามีการเปิดสอนทั้งแบบเดี่ยวและแบบเรียนกลุ่ม

เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว เราจึงคิดค้นคอร์ส RMM ส่งเสริมให้พ่อแม่และเด็กมีปฏิสัมพันธ์กัน เราจะมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการ เรียนรู้ ให้ทันสมัยสอดคล้องเทรนด์ของโลก ด้วยบรรยากาศความอบอุ่น ความ สนุกที่มากกว่าเดิม สถาบันดนตรีโรสเวล มิวสิค โดดเด่นด้วยหลักสูตรและทฤษฎี การสอนที่สร้างให้เด็กมีความคิดและจินตนาการที่สาคัญกว่าความรู้ ดังเช่นสโก

แกนของเรา “Where Music meets Imagination.”

สถาบันดนตรีโรสเวล มิวสิค เป็นสถาบันดนตรีเด็กเล็ก 2 ภาษา ท่ีทุกคนนึกถึง มี เอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยหลักสูตรและทฤษฎีการสอนท่ีไม่หยุดพัฒนา เพ่ือสร้างเด็กให้มี ความคิดและจินตนาการ ควบคู่ไปกับความรู้ ด้วยมาตรฐานระดับสากล

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ให้ทันสมัยสอดคล้องเทรนด์ปัจจุบันของโลก ด้วย บรรยากาศความอบอุ่น ความสนุก และเทคนิคการสอนตามหลักจิตวิทยาของเด็ก ติดตามผลการสอนของนักเรียน เพิ่มจุดบริการ ขยายสาขาต่อเนื่องครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อได้แบ่งปันความสนุก และ ความสุขในการเรียนดนตรีอย่างทั่วถึง

ตอบโจทย์คุณผู้ปกครองที่มีลูกหลานที่ต้องการให้มี ความรู้ด้านดนตรี และฝึกสมาธิให้ลูกหลาน

สถาบันดนตรโรสเวล เปิดสอนหลากหลายวิชาได้แก่ เปียโนเด็กเล็ก เปียโนสาหรับทุกวัย ขับร้อง กีต้าร์ อคูเลเล่ ฯลฯ โดยเฉพาะ “คอร์สดนตรีเด็ก เล็ก ” (RMM หรือ ROSEWELL MUSIC & MOVEMENT) ซึ่งทาง สถาบันมีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงก็คือหลักสูตรเปียโนเด็กเล็กจากเกาหลี

การเรียนดนตรีนั้น นอกจากจะได้ความรู้ด้านดนตรีแล้ว ยังมีการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กอีกด้วยนอกจากที่สถาบันสอนดนตรีแล้วยังมีการเรียนรู้ศิลปะการคัดตัวเลขการปั้นเบื้องต้นที่ทางลูกหลานจะได้รับ

โดยหลักสูตรของเรา ได้ออกแบบ และ คิดค้นโดยครูของสถาบันดนตรีโรสเวล ซึ่งเป็นครูต่างชาติและครูไทยที่มีประสบการณ์สอนมายาวนานมากกว่า 10 ปี และ มีการอบรมให้มีจิตวิทยาในการสอนเด็กเล็ก เพื่อดำเนินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าใจเด็กแต่ละคนมากขนึ้ ทำให้ทั้งวิชาเรียนและคุณครูของเรามีความหลากหลายมากด้วยเทคนิคการสอน ตามหลักจิตวิทยาของเด็กรวมถึงสถาบันสอนดนตรีของเราจะมี 2 ภาษาที่เน้นการสอนสื่อสารเป็น ภาษาอังกฤษ ครูของเราจึงมีท้ังครูต่างชาติและครูคนไทย ไว้สาหรับเป็นทางเลือกทางภาษาแก่ผู้ปกครอง

Franchise business term

เงื่อนไขการดำเนินธุกิจ

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

รูปแบบการลงทุน

แพ็กเกจ

฿ 550,000 3 ปี
 • สิทธิ การใช้เครื่องหมายการค้า
 • หลักสูตร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ” สถาบันดนตรีโรสเวล มิวสิค ”
 • คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยให้ระบบจัดการ ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 • มีระบบ POS ที่สามารถรายงานและวิเคระห์ยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบมาตรฐาน ตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ ” สถาบันดนตรีโรสเวล มิวสิค ”
เริ่มต้น

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  รับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ต่างๆ 

  เพิ่มเพื่อน

  กดเป็นเพื่อนกับเราและรับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ หรือ ใส่อีเมล์ด้านล่าง

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.