UNILIFE

ใส่ใจชีวิตเกษตรกร

เกษตรกรรุ่นใหม่

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเครือข่ายด้วยระบบการตลาดแบบหลายชั้นหรือ MLM สำหรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ยูนิไลฟ์” เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเกษตรวิทยาการต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้เจริญรุ่งเรือง บนปรัชญาที่ว่า ยูนิไลฟ์ ใส่ใจชีวิตเกษตรกร

UNILIFE

  บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบธุรกิจทางด้านการนำเข้า การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร  มากว่า 30 ปี โดยปัจจุบันมีคณะผู้บริหารและพนักงานรวมกันกว่า 500 คน

  ยูนิไลฟ์ คือ “ผู้นำทางด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร” รายแรกและรายเดียวอย่างแท้จริง ยูนิไลฟ์เลือกใช้ช่องทางการตลาดแบบเครือข่าย ดังนั้น “นักธุรกิจยูนิไลฟ์” คือบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตรงสู่ผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ โดยยูนิไลฟ์ได้แบ่งปันผลประโยชน์ตามแผนรายได้ที่เที่ยงธรรมกับทุกส่วนและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

we care for farmers

วิสัยทัศน์ Vision

“มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้   ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

เป้าหมาย Mission

 1. สร้างเครือข่ายนักธุรกิจยูนิไลฟ์ ให้มีความสามารถ ทั้งด้านเกษตรกรรม และ
   การทำธุรกิจในระบบเครือข่ายอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งความคิดในการเป็น
   พลเมืองที่ดีในสังคม
 2. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองประโยชน์จากการใช้ สินค้าแก่เกษตรกรในด้านเพิ่มปริมาณ, ลดต้นทุน, และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
 3. จัดสรรผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 4. สร้างการยอมรับต่อสังคม
 5. พัฒนาทีมงานให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

 ยูนิไลฟ์ เราคือ ผู้นำทางด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจรที่เกิดจากปณิธานและความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้ง ตามปรัชญา “ยูนิไลฟ์….ใส่ใจชีวิตเกษตรกร” 

  ด้วยเป็นบริษัทในวงการอุตสาหกรรมทางการเกษตรมายาวนานกว่า 30 ปี และได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาช้านาน จึงมั่นใจได้ว่า วัตถุดิบ ที่ถูกคัดสรรมาจากทุกมุมโลกนั้น มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์การเกษตรทั่วๆไป ประกอบกับทีมวิจัยพัฒนาที่จะสร้างสรรค์สูตรต่างๆออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ตรงใจเกษตรกร ตอบโจทย์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้คนไทยเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ยังได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย

โรงงานผลิต แบรนด์ยูนิไลฟ์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะได้ “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” อันเป็นหัวใจของธุรกิจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ ที่ผลิตขึ้นในโรงงานของเราเอง ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล  ISO 9001 & ISO14001  เชื่อมั่นได้ถึงการบริหารงานคุณภาพระดับสากลและมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

  ซึ่งภายในโรงงานผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน แบ่งเป็น ส่วนแรกคือ โรงงานผลิต ที่ผลิตภัณฑ์ยูนิไลฟ์ และส่วนที่สอง คือ  Reserch & Develope Center (R&D)  หรือห้องปฏิบัติกลาง ซึ่งมีทีมนักวิจัยทางเคมีที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี  จึงเป็นสิ่งการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของยูนิไลฟ์มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเกษตรกรหรือผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมั่นใจ

ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปี ยูนิไลฟ์ ได้รวบรวมเทคนิค-วิธีการในการผลิตพืชนานาชนิด ผ่านการทดลองในแปลงสาธิต ของบริษัทและของเกษตรกร ในหลากหลายพื้นที่ จนได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนได้จริง จึง “สร้างและรวบรวมองค์ความรู้” ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกพืช ทุกพื้นที่ จากจุดนี้จึงได้มีการส่งต่อ ด้วยการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิก” อย่างมืออาชีพในระบบเครือข่ายยูนิไลฟ์ ผ่านศูนย์การอบรมและผ่านระบบออนไลน์ มีคู่มือเทคนิควิธีการคำแนะนำในการทำการเกษตร โดยทีมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆพืช ในทุกๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าเป็นพืชอะไร? ปัญหาแบบใด? บนพื้นที่ไหน? เพียงคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมยูนิไลฟ์ คุณจะได้รับรู้ว่า “เกษตร+เครือข่าย” เป็นหนทางในการแก้ปัญหาเชิงสังคมได้อย่างแท้จริง

  นอกจากนี้ ด้วยเทคนิคองค์ความรู้ และความเข้าใจคุณสมบัติของสารรวมทั้งกลไกการทำงานของปัจจัยทางการเกษตร ยูนิไลฟ์จึงมีความเชี่ยวชาญที่สามารถนำมาถ่ายทอดแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพ ตามหลักปฏิบัติของ เกษตรจีเอพี : เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practices) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร

ร้านแฟรนไชส์ “ยูนิไลฟ์ เกษตรจี เอ พี” จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ผู้ทำธุรกิจยูนิไลฟ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร ในการที่จะลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมจะส่งต่ออาชีพเกษตรกรรมสู่ลูกหลานสืบต่อไปในระยะยาว

UNILIFE
เปิดรับสมัครแฟรนไชส์

รูปแบบแฟรนไชส์

Previous slide
Next slide

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

รูปแบบการลงทุน

แพ็กเกจ

฿ 490,000 3 ปี
 • สิทธิ การใช้เครื่องหมายการค้า
 • คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยให้ระบบจัดการ ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 • มีระบบ POS ที่สามารถรายงานและวิเคระห์ยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบจัดส่งวัตถุดิบ ทางร้านสามารถจัดหาวัตถุดิบหลักให้กับเฟรนไชส์ซีได้อย่างครบวงจร
 • มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ UNILIFE
เริ่มต้น

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  รับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ต่างๆ 

  เพิ่มเพื่อน

  กดเป็นเพื่อนกับเราและรับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ หรือ ใส่อีเมล์ด้านล่าง

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.