Dr. Seniors Hospital

Dr. Seniors Hospital

บริษัท โรงพยาบาล ด็อกเตอร์ ซีเนียร์ส จากัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2563 ตั้งอยู่เลขที่ 339 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 และเริ่มดาเนินการในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อดาเนิน
ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพการ
ใช้ชีวิตของคนที่คุณรัก โดยมีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชานาญในการดูแล
ผู้สูงอายุ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด และ ผู้ช่วยพยาบาล ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพและ ผ่านการเทรนจากสานักงานใหญ่ นอกจากนี้ยังมีมีรถพยาบาลประจาศูนย์ใน
กรณีฉุกเฉิน บริหารงานโดย ดร. อรปภัตร จันทรสาขา (ประธานกรรมการบริหาร)
Dr.Seniors รู้ดีว่าผู้มีพระคุณของท่านนั้นเป็นดั่งแก้วตาดวงใจ เราจึงได้ใส่ใจ
ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ เรามีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดั่งญาติผู้ใหญ่ของเราเอง โดยมีการจัด
พื้นที่สาหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยที่พักอาศัยมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย ใกล้แพทย์และพยาบาล อยู่ในความดูแลของพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิ สวนพักผ่อน, ห้อง
สันทนาการ, Emergency Callติดตั้งทุกห้อง ทุกชั้น ตลอดจนกิจกรรมบาบัดต่างๆ อาทิ
สมาธิบาบัด, โภชนาบาบัด, ธรรมชาติบาบัด, Animal บาบัด, กายภาพบาบัด เป็นต้น
โดยทางโรงพยาบาลมีการจัดที่พักแต่ละโซน อย่างชัดเจน ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่
สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักที่บ้าน
Dr.Seniors Hospital เรามุ่งมั่นเป็น “ที่หนึ่งเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง”
โดยเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ
พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนที่คุณรัก โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าใน
ด้านคุณภาพและการบริการในระดับมาตรฐานสากล
ดังเช่นนโยบายบริษัท “ครบครัน ทันสมัย ปลอดภัย ใจกลางเมือง ดวงใจท่านให้เราดูแล”

Dr.Seniors Hospital เรามุ่งมั่นเป็น “ที่หนึ่งเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง” โดยเป็น
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ
พัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนที่คุณรัก โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้าในด้านคุณภาพและการบริการในระดับมาตรฐานสากล
ดังเช่นนโยบายบริษัท “ ครบครัน ทันสมัย ปลอดภัย ใจกลางเมือง ดวงใจท่านให้
เราดูแล ”

1. พัฒนางานบริการอย่างมีระบบมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง วางแผนการ
ทางานและมีขบวนการจัดการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับสากล และสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
4. องค์กรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
อาชีพ

“Dr. Seniors Hospital ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิงแบบครบวงจร ”ที่หนึ่งเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง” (Communication)
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพึง รวมถึง
ผู้ป่วยที่ต้องการทากายภาพบาบัด ฟื้นฟูสุขภาพ
และผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือในกิจวัตร
ประจาวันตลอด 24 ชม. (Target)
โดยมีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความ
ชานาญในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแพทย์ พยาบาล นัก
กายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด และ ผู้ช่วย
พยาบาล ที่มีใบประกอบวิชาชีพและ ผ่านการอบรม
จากสานักงานใหญ่ นอกจากนี้ยังมีมีรถพยาบาล
ประจาศูนย์ในกรณีฉุกเฉิน (Core competency)

การบริการของ Dr.Seniors เราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบ Holistic Care คือ
การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ไม่ใช่รักษาแต่โรคอย่างเดียว แต่ดูแลทั้ง
กาย จิต และสังคม สิ่งแรกที่ Dr.Seniors จะยึดถือปฏิบัติเสมอก่อนผู้สูงอายุ
เข้ารับบริการ เราจะมีการประเมินโดยใช้หลักการของการประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม (The Comprehensive Geriatric
Assessment) บอกได้ถึง สุขภาวะทางกาย, สภาวะทางอารมณ์และสังคม,
ความสามารถในการทาหน้าที่ เพื่อนาไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟู
สภาพและการดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถหรือให้ฟื้นหายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Dr. Seniors รู้ดีว่าผู้มีพระคุณของท่านนั้นเป็นดั่งแก้วตาดวงใจ
เราจึงได้ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ จัดพื้นที่สาหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยที่พักอาศัยมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล
ปลอดภัย ใกล้แพทย์และพยาบาล อยู่ในความดูแลของพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
เรามีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดั่งญาติผู้ใหญ่ของเราเอง
โดยทางโรงพยาบาลมีการจัดที่พักแต่ละโซน อย่างชัดเจน ให้มีความ
เป็นอยู่ที่เรียบหรู อยู่สบาย และ ปลอดภัย เปรียบเสมือนกับพักที่บ้าน มี
สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อาทิ สวนพักผ่อน, ห้องสันทนาการ,
Emergency Callติดตั้งทุกห้อง ทุกชั้น 24 ชั่วโมง ตลอดจน
กิจกรรมบาบัดต่างๆ อาทิ สมาธิบาบัด, โภชนาบาบัด, ธรรมชาติบาบัด
, Animal บาบัด, กายภาพบาบัด เป็นต้น (Competitive advantages)

รูปแบบแฟรนไชส์

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

รูปแบบการลงทุน

Nursing Home

฿ 2,300,000 6 ปี
 • สิทธิ การใช้เครื่องหมายการค้า
 • สูตรอาหาร และเมนูอาหารของ สูตรอาหาร และเมนูอาหารของ Dr. Seniors Hospital
 • คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยให้ระบบจัดการ ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 • ระบบจัดส่งวัตถุดิบ ทางร้านสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก (ที่ส่งผลสำคัญกับรสชาติอาหาร) รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ให้กับเฟรนไชส์ซีได้อย่างครบวงจร
 • มีระบบ Online และ Delivery รองรับ รวมทั้งระบบ คิดเงินและรายงานสรุปยอดขาย
 • มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ Dr. Senious Hospital
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ Dr. Seniors Hospital
เริ่มต้น

Nursing Home + Physical Clinic

฿ 4,000,000 6 ปี
 • สิทธิ การใช้เครื่องหมายการค้า
 • สูตรอาหาร และเมนูอาหารของ Dr. Senious Hospital
 • คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยให้ระบบจัดการ ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 • ระบบจัดส่งวัตถุดิบ ทางร้านสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก (ที่ส่งผลสำคัญกับรสชาติอาหาร) รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ให้กับเฟรนไชส์ซีได้อย่างครบวงจร
 • มีระบบ Online และ Delivery รองรับ รวมทั้งระบบ คิดเงินและรายงานสรุปยอดขาย
 • มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ Dr. Seniors Hospitaj
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ Dr. Senious Hospital
เริ่มต้น

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  รับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ต่างๆ 

  เพิ่มเพื่อน

  กดเป็นเพื่อนกับเราและรับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ หรือ ใส่อีเมล์ด้านล่าง

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.