KOKING

KOKING

บริษัท โคคิงฟู๊ดจำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการจำหน่ายอาหารในรูปแบบร้านอาหารปิ้งย่างและชาบูรวมถึงได้มีการสร้างระบบการขายแฟรนไชส์ ในรูปแบบร้านอาหารสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่น โดยผู้บริหารมีความเชี่ยวชำญในดำเนินการสร้างธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์
จุดเริ่มต้นสาขาแรกได้เริ่มต้นที่ถนนพหลโยธิน 34 ซึ่งเปิดเป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สามารถนั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างในร้าน และยังมีบริการจัดส่ง โดยยึดหลักการการทำตลาดแบบ Monopoly ซึ่งเป็นการสร้างตลาดDelivery จัดส่งฟรีในระยะ 5 กิโลเมตรโดยมีให้เลือกทั้งชุดปิ้งย่ำงและชาบูพร้อมอุปกรณ์การรับประทาน จัดส่งถึงบ้านผู้บริโภคด้วยบริการของทำงร้านเอง โดยยึดหลักกำร อิ่มถึงที่โดยไม่ต้องออกจำกบ้าน นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท โคคิงฟู๊ดจำกัด

วัตถุดิบ
เมนูอาหารของร้านโคคิง
เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ทุกวัน ทั้งอาหารทะเล เนื้อหมู ผักสด ซอส รวมถึงเมนูเนื้อที่คัดสรรอย่างดี สำหรับคนชอบทำนเนื้อโดยเฉพาะ

บริการ
กำรบริกำรที่ดีเยี่ยมเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ พนักงำนยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งตัวสะอำดสะอ้ำน ให้ควำมเคำรพลูกค้ำ และมีบริกำรจัดส่งอำหำรถึงที่ในระยะ 5 กิโลเมตร โดยไม่คิดค่ำบริกำรจัดส่ง

รูปแบบร้าน
กำรตกแต่งร้านเป็นแบบสไตล์เกาหลีผสมผสำนความโมเดิร์น โทนสีดำ-แดง เป็นรูปแบบของร้านที่ลงทุนน้อย แต่สวยลงตัวและมีควำมทันสมัย เพื่อให้คนที่อยำกเริ่มต้นธุรกิจของตนเองไม่ต้องใช้งบประมาณในกำรลงทุนมำก ก็สำมำรถมีร้านสวยๆ เป็นของตนเองได้

รูปแบบแฟรนไชส์

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์

รูปแบบการลงทุน

แพคเกจคูหา 8 โต๊ะ

฿ 999,999 3 ปี
 • สิทธิ การใช้เครื่องหมายการค้า
 • สูตรอาหาร และเมนูอาหารของ Koking
 • คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยให้ระบบจัดการ ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 • ระบบจัดส่งวัตถุดิบ ทางร้านสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก (ที่ส่งผลสำคัญกับรสชาติอาหาร) รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ให้กับเฟรนไชส์ซีได้อย่างครบวงจร
 • มีระบบ Online และ Delivery รองรับ รวมทั้งระบบ คิดเงินและรายงานสรุปยอดขาย
 • มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ Koking
เริ่มต้น

แพคเกจคูหา 15 โต๊ะ

฿ 1,999,999 3 ปี
 • สิทธิ การใช้เครื่องหมายการค้า
 • สูตรอาหาร และเมนูอาหารของ Koking
 • คู่มือปฏิบัติการระบบแฟรนไชส์ ที่ช่วยให้ระบบจัดการ ที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิผล
 • ระบบจัดส่งวัตถุดิบ ทางร้านสามารถจัดหาวัตถุดิบหลัก (ที่ส่งผลสำคัญกับรสชาติอาหาร) รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ให้กับเฟรนไชส์ซีได้อย่างครบวงจร
 • มีระบบ Online และ Delivery รองรับ รวมทั้งระบบ คิดเงินและรายงานสรุปยอดขาย
 • มีระบบการตลาดที่ดี สื่อโฆษณา การโปรโมท โปรโมชั่น และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • มีทีมงาน ที่ปรึกษาคอยดูแล อบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบคุณภาพตลอดสัญญา
 • รูปแบบ และ คอนเซ็ปท์ร้านค้าของ Koking
เริ่มต้น

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ROI TOOL คำนวนการคืนทุนเบื้องต้น

  Total Investment งบลงทุนรวม (THB) Duration of the franchise agreement อายุสัญญา ( ใส่จำนวน ปี เช่น 3 )
  Rental/ ค่าเช่า (THB)
  Wage/ ค่าแรง (THB)
  Material cost/ ต้นทุนวัตถุดิบ % (ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 40)
  Others/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ % ( ใส่ค่าเป็นจำนวนเปอเซนต์ เช่น 4 )
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน (THB)

  Payback Period ระยะเวลาคืนทุน:

  My ROI is (ผลตอบแทนจากการลงทุน)

  TOTAL INVESTMENT งบลงทุนรวม:
  Monthly Revenue ยอดขายต่อเดือน:
  Monthly Cost ต้นทุนรายเดือน:
  Duration of franchise agreement อายุสัญญา:
  Breakeven จุดคุ้มทุน:
  ติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนแฟรนไชส์

  Line: @franzbiz
  Call: 094-494-2696 / 094-552-2253

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  รับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ต่างๆ 

  เพิ่มเพื่อน

  กดเป็นเพื่อนกับเราและรับข่าวสารโปรโมชั่นแฟรนไชส์ หรือ ใส่อีเมล์ด้านล่าง

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.